နိဒါန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာမီဒီယာေလာက၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ နည္းလမး္မ်ားရွာေဖြေပးရန္ ျမန္မာမီဒီယာ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္ကို ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ အသက္ေမြးသူမ်ားအၾကား မီဒီယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမႈအခင္းမ်ားတြင္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒေရးရာမ်ားကူညီေပးႏိုင္ရန္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ရပိုင္ခြင့္ကို အာမခံေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ထြန္းလာေစရန္အတြက္ ျမန္မာမီဒီယာ ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ယက္ကို ထူေထာင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာမီဒီယာ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ယက္ကို ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပါသည္ -

 1. လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပညာေပးရန္။
 2. ျမန္မာမီဒီယာေလာက၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြေပးရန္။
 3. မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ အသက္ေမြးသူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္။
 4. မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမႈအခင္းမ်ားတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္။
 5. လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒေရးရာမ်ားကူညီေပးႏိုင္ရန္။
 6. သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရပုိင္ခြင့္ကို အာမခံေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ထြန္းလာေစရန္။

အသင္း၏ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ျခင္္း

ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္တြင္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

 1. ဥပေဒႏွင့္အသက္ေမြးသူမ်ား(တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ အထက္တန္းေရွ႕ေနမ်ား)
 2. ဥပေဒေက်ာင္းသားမ်ား (အလုပ္သင္ေရွ႕ေနမ်ား)

အသင္း၀င္မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား

အဖြဲ႔၀င္တိုင္းသည္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကို တူညီစြာ ခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္ -

 1. မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒသင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္သည္။
 2. ဤအဖြဲ႔သို႔ အကူအညီေတာင္းခံလာေသာ မီဒီယာ၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမႈအခင္းမ်ားကို အမႈေဆာင္ အနည္းဆံုး(၃)ဦး သေဘာတူညီမႈျဖင့္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
 3. မီဒီယာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထူးျခားကိစၥရပ္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္သည္။
 4. ႏိုင္ငံျခားပညာသင္ ကိစၥမ်ားကို အဖြဲ႔မွ ေထာက္ခံမႈေတာင္းယူႏုိင္သည္။
 5. ျပင္ပပုဂၢလိကတစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔တို႔မွ မိမိသို႔ တိုက္ရိုက္ ငွားရမ္းေသာအမႈမ်ားတြင္ အဖြဲ႔သို႔အသိေပးၿပီး လိုအပ္ေသာ အကူညီမ်ား ေတာင္းခံႏိုင္သည္။
 6. အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အဖြဲ႔၏ ေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ တုိးတက္ေရးတို႔အတြက္ အဖြဲ႔၀င္တိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနကြန္ရက္ဖြဲ႔စည္းရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Center of Law and Democracy, International Media Support တို႔မွ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၅.၅.၂၀၁၃) ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မီဒီယာကိ စိတ္၀င္စားေသာ ေရွ႕ေနမ်ား ကို ဖိတ္ၾကားကာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး (၁၃.၇.၁၄) ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီကို အဖြဲ႔၀င္ (၆) ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဖြဲ႔၀င္ (၉) ဦးထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြ႔ဲစည္းကာ ကြန္ရက္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ စည္းရံုး ခဲ့ၾကပါသည္။ (၁.၄.၁၅) ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေန ကြန္ရက္ ညီလာခံကို က်င္းပၿပီး ထို္အခမ္းအနားမွ အသင္းဖြဲ႔စည္းပံုကို အတည္ျပဳကာ အမွဳေဆာင္ (၁၅) ဦးပါ၀င္ေသာ ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေန ကြန္ရက္ကို ဖြဲ႔စည့္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကြန္ရက္ဖြဲ႔စည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ -

(က) ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာပညာေပးရန္

(ခ) ျမန္မာမီဒီယာေလာက၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြေပးရန္

(ဂ) မီဒီယာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးဥပေဒ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ အသက္ေမြးသူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္

(ဃ)မီဒီယာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမွဳအခင္းမ်ားတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္။

(င) လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒေရးရာမ်ား ကူညီေပးႏိုိင္ရန္။

(စ) သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရပိုင္ခြင့္ကို အာမခံေသာ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္။

ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာမီဒီယာေရွ႕ေနကြန္ရက္ကို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ မေကြး၊ ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူး၊ ရခိုင္၊ တနသၤာရီ၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း ျပည္နယ္/ တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားမွ ေရွ႕ေန (၁၅၈) ဦး ပါ၀င္ကာ မီဒီယာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မွဳမ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာမ်ား ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ မီဒီယာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္မွဳဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥမ်ားအတြက္-

 • အမွတ္ ၉၁၊ (ပ) ထပ္၊ ၃၉ (ေအာက္) လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
 • ဖုန္း ၀၉ ၇၃၂၂၄၁၄၃၊ ၀၉ ၇၃၁၀၆၃၂၉၊ ၀၉ ၇၉၅၅၈၆၃၁၆ သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
Working Days
Monday-Friday
9:00 AM- 5:00 PM
Our Location
No.91, 1st fl, 39 street, Lower Block,
Kyauktada Tsp, Yangon, Myanmar.
info@myanmarmedialawyers.org secretary@myanmarmedialawyers.org president@myanmarmedialawyers.org

Contact
(+95) 9 453 890 792
(+95) 9 795 586 316
(+95) 9 772 795 241
(+95) 9 43 144 614
(+95) 9 421 074 602